Juridische dienstverlening voor ondernemers

 • Juridisch advies

 • Contracten

 • Incasso

 • Rechtbank procedures

 • JURIDISCH ADVIES

  Werkzaamheden tegen sterk gereduceerd uurtarief.

  Alle voorkomende werkzaamheden, zoals het opstellen van contracten, algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en het voeren van procedures kunnen wij verrichten c.q. doen verrichten voor een lager uurtarief dan gebruikelijk. Zoals bekend zijn tarieven in rechtbank- procedures tegen € 350,00 per uur meer dan gebruikelijk. Juridisch Werkt berekent voor opdrachtgevers geen uurtarief maar verrekend enkel de gebruikte uren die door opdrachtgever zijn ingekocht. Een systeem welke gebaseerd is op transparant zaken doen waarbij u zelf het uurtarief kunt bepalen. Zie op de site onze pakketten voor inkoop uren.

  Opstellen overeenkomsten voor ondernemers en ZZP-er(s).

  Speciaal voor ondernemers en ZZP-er(s) stelt Juridisch Werkt overeenkomsten op waarin mondelinge afspraken worden vastgelegd op schrift en welke bindend zijn voor partijen. Juridisch Werkt is gespecialiseerd in het opstellen en adviseren van deze genoemde overeenkomsten waarbij disputen simpel kunnen worden voorkomen.

  Speciale begeleiding voor ondernemers.

  Nog maar al te vaak worden ondernemers "door schade en schande wijs". Juridisch Werkt heeft uitstekende gesprekspartners wanneer het gaat om juridisch advies welke op maat is gesneden voor u als ondernemer. Immers, een snel ingewonnen advies kan veel vervelende situaties voorkomen. Permanente begeleiding is van belang om in een vroegtijdig stadium de juiste koers te varen. Iedereen kent immers het aloude gezegde "beter voorkomen dan genezen". Meer dan 30 jaar ervaring!

  Juridisch advies in de vorm van transparant zaken doen met een persoonlijke en succesvolle aanpak daar staat Juridisch Werkt voor.

 • Contracten

  Opstellen contracten tussen partijen voor; ondernemers, verenigingen, stichtingen, maatschappen, sportverenigingen, verhuurbedrijven, makelaars, licentiehouders en dergelijke.

  Juridisch Werkt is gespecialiseerd in het opstellen van overeenkomsten tussen partijen waardoor zaken correct, duidelijk en bindend op schrift worden gezet waardoor geschillen c.q. disputen veelal worden voorkomen. Ons credo is dan ook “beter voorkomen dan genezen”.

  Werkzaamheden tegen gereduceerd uurtarief.

  Alle voorkomende werkzaamheden, zoals het opstellen van diverse contracten, algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en het voeren van gerechtelijke procedures kunnen wij verrichten c.q. doen verrichten tegen een lager uurtarief dan gebruikelijk.

  Juridisch Werkt berekend voor opdrachtgevers geen uurtarief maar enkel de gebruikte uren die reeds zijn ingekocht door opdrachtgever. Een systeem welke gebaseerd is op transparant zaken doen waarbij u zelf het uurtarief kunt bepalen. Hoe meer uren er worden ingekocht des te lager het uurtarief. Zie inkoop gereduceerde uren op de site voor meer informatie!

 • Incasso

  Juridische Dienstverlening in de vorm van transparant zaken doen.

  Een systeem gebaseerd op ondersteuning van uw activiteiten en praktisch advies door in het bedrijfsleven gespecialiseerde advocaten, juristen en externe adviseurs middels een persoonlijke en succesvolle aanpak.

  Het incasso-traject.

  De werkwijze van het incassotraject is onderverdeeld in een stappenplan, oftewel in fases. Fase één bestaat uit het sommeren van uw debiteur. In de tweede fase ontvangt uw debiteur een ingebrekestelling. Vanaf dat moment wordt er niet enkel meer gesproken over de hoofdsom, maar ook over de buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente. 

  Buitengerechtelijke incasso " No Cure No Pay".

  Alle buitengerechtelijke incassowerkzaamheden worden verricht op basis van "No Cure No Pay". Dit komt erop neer dat, indien niet geïncasseerd wordt, ook geen uren worden verbruikt maar vindt er enkel een verrekening plaats van de gemaakte kosten in uren, zoals kantoor-kosten en kosten betreffende het verstrekken van de nodige verhaalsinformatie. Wacht niet langer en neem geen enkel risico!

  Ontvangen gelden van debiteur rechtstreeks op rekening opdrachtgever.

  Enkel wanneer debiteur een betalingsregeling treft wordt het eerste termijnbedrag voldaan bij Juridisch Werkt opdat de gemaakte betalingsregeling definitief is bekrachtigd. Alle overige termijnbetalingen worden rechtstreeks aan onze opdrachtgever voldaan zodat betalingen direct zichtbaar zijn op rekening van opdrachtgever. Dit noemen wij transparant zaken doen!

  Wanneer debiteur alsnog in gebreke blijft zal Juridisch Werkt direct rechtsmaatregelen jegens debiteur aankondigen.

 • RECHTBANK PROCEDURES

  Gerechtelijke kosten.

  Indien het noodzakelijk blijkt om een civiele procedure jegens uw debiteur op te starten, krijgt u van ons een indicatie van uren die nodig zijn voor de op te starten procedure bij de rechtbank. Deze uren worden gebruikt als betaling van het verschuldigde griffierecht en het uitbrengen en betekenen van de dagvaarding. Uiteraard worden ook deze kosten verhaald op uw debiteur. Alvorens de civiele procedure wordt opgestart krijgt u van ons een indicatie van het te verwachten resultaat.

  Zie op onze site de mogelijkheden van inkoop uren. Hoe meer uren u inkoopt des te lager het uurtarief. Dat is transparant zaken doen en daar staat Juridisch Werkt voor!

Gratis lunchafspraak inzake informatie over onze dienstverlening

neem vrijblijvend contact op om deze lunch in te plannen

Headline

Inkoop uren

Met het kiezen van een juridisch dienstenpakket welke past bij uw onderneming koopt u juridische bijstand in welke op maat is gesneden voor uw onderneming

 • Juridisch pakket extra small:

  inkoop 3 uur enkel voor ZZP-er(s).

  € 299,00
 • Juridisch pakket small:

  inkoop 6 uur.

  € 850,00
 • Juridisch pakket medium:

  inkoop 9 uur.

  € 1.170,00
 • Juridisch pakket large:

  inkoop 16 uur

  € 1.920,00
 • Juridisch pakket extra large:

  inkoop 30 uur.

  € 3.300,00

Contact

Ons credo is:"Doe waar u goed in bent, dat doen wij immers ook."

Indien u geïnteresseerd bent in onze juridische dienstverlening in de vorm van transparante inkoop juridische uren, wacht dan niet tot er onherstelbare schade is ontstaan maar neem de proef op de som zodat u verzekerd bent van gespecialiseerde juridische bijstand voor u en uw onderneming. Meer dan 30 jaar ervaring!

Wij zullen u, indien u daar behoefte aan heeft uiteraard graag te woord staan om u nadere uitleg te geven. Wij werken uitsluitend voor ondernemers, instellingen, verenigingen, maatschappen en alle door ons vermelde uurtarieven worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.

Heeft u nog vragen? Bel rechtstreeks 0611517726 vandaag gebeld, direct een goed gevoel!

Bezoekadressen

Brugstraat 5  ('t Stichtse Pakhuis)

3621 AG Breukelen

(alleen op afspraak)

Mailiebaan 45  3581 CD Utrecht

(alleen op afspraak)

 

Correspondentieadres:

Brugstraat 5  ('t Stichtse Pakhuis)
3621 AG Breukelen

Over Juridisch Werkt

K.v.K. 73492841  JuridischWerkt 
BTW NL001269622B75

Algemene voorwaarden

Algemene bindende voorwaarden van Juridisch Werkt.

Alle in opdracht ontvangen dossiers worden bestudeerd op juridische haalbaarheid en mogelijkheden tot een succesvolle
afronding c.q. sluiting van het dossier. Dit komt erop neer dat, alle dossiers worden bestudeerd en waarvan het advies wordt
gegeven om geen onnodige extra kosten te maken c.q. sluiting dossier(s), ook geen honorarium wordt berekend maar enkel de
eventueel gemaakte kosten betreffende leges, uittreksels, verschotten, deurwaarderskosten en eventuele NAW gegevens.
Indien opdrachtgever kiest voor inhuur van de diensten is opdrachtgever enkel het van te voren overeengekomen bedrag op
basis van het gekozen juridisch dienstenpakket verschuldigd welke eventueel wordt vermeerderd met de gemaakte reiskosten
op basis van kilometervergoeding. Het juridisch dienstenpakket bij inhuur is variabel en wordt voor de duur van het
dienstenpakket bepaald. Inhuur van de diensten kan per dagdeel, dag, week, maand of maanden. Declaraties bij inhuur worden
wekelijks verricht. Alle hieronder vermelde bedragen worden vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting.
Het incassotarief is als volgt opgebouwd:

- Over de eerste geïncasseerde € 2.950,-- 15%
- Over het meerdere tot € 5.900,-- 10%
- Over het meerdere tot € 14.750,-- 8%
- Over het meerdere tot € 58.990,-- 5%
- Over het meerdere boven € 58.990,-- 3%

De juridisch dienstenpakketten zijn tot maximaal 24 maanden na ingangsdatum geldig en zijn als volgt opgebouwd:

♦ Juridisch diensten pakket extra small: € 299,00 3 uur
♦ Juridisch diensten pakket small: € 850,00 6 uur
♦ Juridisch diensten pakket medium: € 1.170,00 9 uur
♦ Juridisch diensten pakket large: € 1.920,00 16 uur
♦ Juridisch diensten pakket extra large: € 3.300,00 30 uur

Onder een succesvol resultaat wordt ook verstaan dat, door tussenkomst c.q. bemiddeling, onderhandeling, afwikkeling van
zaken, rechtstreeks aan de opdrachtgever is betaald of betaald wordt, betalingstoezegging wordt gedaan, opdrachtgever het
verschuldigde incassotarief in rekening wordt gebracht.

Indien na sommatie, bemiddeling c.q. in opdracht gegeven dossier(s) betaling bij opdrachtgever plaatsvindt, dan dient deze
betaling in eerste plaats ter voldoening van de gemaakte kosten van opdrachtnemer, vervolgens van de voor opdrachtgever
gedane uitgaven (verschotten) en daarna van de overige verschuldigde bedragen. Verder is opdrachtgever gehouden om alle
zaken die zijn uitbesteed aan opdrachtnemer uitsluitend te laten verlopen c.q. afwikkelen door opdrachtnemer. Wanneer de
opdrachtgever een uit handen gegeven dossier zelfstandig incasseert, zelfstandig regelt, zelfstandig terugneemt, of de te
verrichten werkzaamheden belemmerd, terwijl de kwestie reeds bij opdrachtnemer is ondergebracht ter bemiddeling c.q.
afwikkeling, is de opdrachtgever gehouden de reeds gemaakte kosten op basis van het uurtarief (pakketkeuze) te betalen.

Indien het een enkele losse opdracht betreft is het uurtarief € 150,00. Honorarium, deurwaarderskosten en verschotten zijn preferent
en dienen direct verrekend te worden.

Reclames naar aanleiding van door opdrachtnemer verzonden declaraties dienen schriftelijk binnen uiterlijk acht dagen na
ontvangst van de declaratie te geschieden onder vermelding van reden en bezwaar. Na voornoemde termijn wordt de
opdrachtgever geacht zijn recht tot reclame te hebben verwerkt.

Opdrachtnemer zijn werkzaamheden bestaan uit; het verlenen van juridisch advies, het bestuderen van dossiers, management,
het versneld oplossen van juridische kwesties, incassowerkzaamheden c.q. het voeren van incassoprocedures, het versneld ten
uitvoer brengen van gewezen vonnissen in de meest uitgebreide zin van het woord. Direct na een gewezen vonnis neemt
opdrachtnemer zowel telefonisch als schriftelijk contact op met de wederpartij om te zien in hoeverre de kwestie zonder
tussenkomst van een deurwaarder kan worden geregeld. Indien de wederpartij niet akkoord wil gaan met een versnelde
procedure (hetgeen uiteraard kostenbesparend is) zal opdrachtnemer in overleg met de plaatselijke deurwaarder een plan de
campagne maken om te komen tot een versnelde afwikkeling van zaken. Uiteraard blijft in deze de verantwoordelijkheid liggen
bij opdrachtnemer en deze zal erop blijven toezien dat de kwestie in ieders belang zo snel mogelijk wordt afgewikkeld.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in het dossier als gevolg van ontvangen
betalingen, het verzenden van creditnota ́s, het terug nemen van zaken of anderszins een omstandigheid die een verandering in
de opdracht teweeg brengt. Bij verzuim van de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en
schades.

Betalingen van declaraties dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van zeven dagen is
opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuim treden de wettelijke rente plus alle aan de incasso
verbonden kosten verschuldigd, zulks met een minimum van € 150,00 te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.